BETA    

Podmienky používania www stránok

Tieto podmienky upravujú používanie www stránok spoločnosti 0011 s.r.o., Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 47 418 150, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro Vložka č.: 92134/B (ďalej len „spoločnosť“) jej návštevníkmi a užívateľmi (ďalej len „návštevník“). Vstupom na internetové stránky spoločnosti návštevník súhlasí s podmienkami ich používania. Pokiaľ návštevník s podmienkami používania www stránok nesúhlasí, tieto stránky opustite a ďalej nepoužívajte!

Majiteľom a prevádzkovateľom stránok www.0011.sk , www.mojbitcoin.sk (ďalej len „internetové stránky“) je spoločnosť 0011 s.r.o. Obsah a štruktúra internetových stránok spoločnosti nie je chránená autorským právom na dielo. Povoľuje sa akékoľvek použitie obsahu týchto internetových stránok návštevníkom, napr. kopírovanie alebo iné spracovanie ich obsahu.

Obsah internetových stránok nemusí byť správny, úplný ani aktuálny, zdroje použité pri tvorbe obsahu nemusia byť spoľahlivé, alebo môžu existovať pochybnosti o ich spoľahlivosti. Informácie uvádzané na internetových stránkach spoločnosti nesmú byť považované za investičné, daňové, právne alebo iné poradenstvo , a nemožno ich považovať ani z a návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej alebo inej služby, a ani za akýkoľvek iný návrh spoločnosti jej návštevníkovi. Internetové stránky môžu obsahovať investičný prieskum, finančnú analýzu alebo inú formu všeobecného odporúčania, pri ktorých návštevník internetových stránok spoločnosti nie je oprávnený k nasledovaniu a využitiu informácií a záverov v nich uvádzaných pri obchodovaní na svoj účet alebo účet iných osôb alebo pre účely svojho alebo cudzieho finančného prospechu. Návštevník pri investičných prieskumoch, finančných analýzach alebo inej forme všeobecných odporúčaní si uvedomuje, že: nemusia byť presné alebo úplné a sú ovplyvnené neurčitosťou; ich platnosť môže zaniknúť okamžite; môžu obsahovať iba interpretácie, odhady, názory aleb o iné nekonkrétne informácie, ktoré nemusia obsahovať fakty; zdroj informácií môže byť nespoľahlivý, alebo môže existovať pochybnosť o spoľahlivosti v nich uvádzaných informácií; ich závery sa môžu opierať o minulú výkonnosť finančných nástrojov alebo služieb, ktoré nie sú spoľahlivým zdrojom predpovede budúceho vývoja finančného nástroja.

Spoločnosť upozorňuje, že nie je zodpovedná za škody či straty spôsobené užívaním internetových stránok spoločnosti alebo ich obsahu, z nedostupnosti alebo obmedzenej funkčnosti internetových stránok spoločnosti. Spoločnosť ďalej nezodpovedá za internetové stránky tretích osôb, ktorých odkazy sa nachádzajú na internetových stránkach spoločnosti a nezodpovedá ani za internetové stránky tretích osôb odkazujúcich na internetové stránky spoločnosti. Spoločnosť tiež nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť internetových stránok spoločnosti a ich obsahu, ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z využívania investičných prieskumov, finančných analýz alebo iných foriem všeobecných odporúčaní zverejnených na internetových stránkach spoločnosti.

Ako návštevníka internetových stránok spoločnosti Vás spoločnosť 0011, s.r.o. informuje o tom, že s obchodovaním s virtuálnymi menami sa spája riziko možných strát. Virtuálne meny vratáne Bitcoin nie sú národnými menami a nespadajú pod národné regulácie, tzn. Slovenský právny poriadok, resp. právny poriadok EU neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnymi menami. Takáto činnosť nie je tiež regulovaná a dohliadaná Národnou bankou Slovenska a ani Európskou centrálnou bankou.
Virtuálne meny nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla a účasť v takejto schéme virtuálnej meny, tzn. výmeny alebo nákupy virtuálnej meny predstavujú vlastné riziko investorov a ich peniaze nie su ničím chránené. Rovnako na výplatu prípadných náhrad za straty spôsobené týmito výmenami alebo nákupmi, nie je žiaden zákonný nárok.

Spoločnosť 0011 s.r.o. nezhromažďuje osobné údaje o návštevníkoch svojich internetových stránok www.mojbitcoin.sk. V prípade, že ste nám osobné údaje akýmkoľvek spôsobom poskytli, súhlasíte so spracovaním týchto údajov. Tento súhlas však môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na info@0011.sk alebo poštou na adresu nižšie. Ak zrušíte svoj súhlas s uchovávaním údajov, Vaše uložené osobné údaje budú vymazané.
Pre ďalšiu ochranu súkromia online doporučujeme postupovať napr. podľa rád na tejto stránke: privacytools.io

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť obsah svojich internetových stránok vrátane týchto podmienok ich používania.

Obchodovanie s virtuálnymi menami zahŕňa riziká. Služby spoločnosti 0011, s.r.o. nie sú poskytované pre zákazníkov z USA.Podmienky používania automatov siete MojBitcoin.sk

Tieto podmienky upravujú používanie kryptomenových automatov spoločnosti 0011 s.r.o., Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 47 418 150, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro Vložka č.: 92134/B (ďalej len „spoločnosť“) jej zákazníkmi. Používaním automatov spoločnosti zákazník súhlasí s podmienkami ich používania. Zoznam automatov spoločnosti je uvedený na stránkach www.mojbitcoin.sk. Pokiaľ zákazník s podmienkami používania automatov nesúhlasí alebo ich nespĺňa, nesmie nijakým spôsobom používať tieto automaty.

Služby, ktoré spoločnosť poskytuje prostredníctvom svojich automatov sú k dispozícii len za týchto podmienok:
- zákazník nie je politicky exponovanou osobou podľa §6 zákona č. 297/2008 Z.z.
- zákazník nie je sankcionovanou osobou podľa zákona č. 289/2016 Z. z. alebo vo vzťahu k sankcionovanej osobe
- zákazník nepochádza z USA ani z vysokorizikovej, nespolupracujúcej alebo sankcionovanej krajiny podľa zdrojov uvedených na https://www.minv.sk/?vns-krajiny
- zákazník koná s vlastnými prostriedkami, vo vlastnom mene a je konečným užívateľom výhod podľa §6a zákona č. 297/2008 Z.z.
- prostriedky použité na nákup alebo predaj kryptomien nepochádzajú z nelegálnej činnosti podľa §2 zákona č. 297/2008 Z.z. a nesúvisia s financovaním terorizmu podľa §3 zákona č. 297/2008 Z.z.
- zákazník nesmie použiť jednu cieľovú kryptomenovú adresu pri viac ako jednej nákupnej transakcii
- zákazník nie je zástupcom Finančnej spravodajskej jednotky, Finančnej správy, Národnej banky Slovenska

Na zabezpečenie požiadaviek zákona č. 297/2008 Z.z. musí spoločnosť vyžiadať identifikačné údaje od zákazníka, ktorý bude meniť prostriedky v hodnote minimálne 1000 EUR. Identifikácia zákazníka bude realizovaná prostredníctvom automatu, a to overením telefónneho čísla prostredníctvom SMS, ako aj oskenovaním osobného dokladu, t.j. občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Získané údaje môžu byť použité na ďalšie preverovanie zákazníka vrátane kontroly voči sankčným zoznamom. Zároveň môže byť spoločnosť nútená poskytnúť tieto údaje oprávneným orgánom Slovenskej republiky. Spoločnosť je podľa §19 zákona č. 297/2008 Z.z. nútená uchovávať osobné identifikačné údaje a doklady po dobu piatich rokov, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby, resp. zákazníka. Podľa súčasnej legislatívy nemá pri poskytovaní týchto služieb zákazník práva spojené s prístupom k jeho osobným informáciám, ani možnosť žiadať o ich vymazanie a pod. Spoločnosť sa ale zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov pred neoprávneným prístupom.

Objem transakcií jedného zákazníka je obmedzený na 10000 EUR za deň.

Pred použitím automatu by sa mal zákazník uistiť, že má aspoň základnú znalosť krypomien (napr. na základe tohto dokumentu) a používa kryptomenovú peňaženku s privátnym kľúčom oprávňujúcim ho priamo narábať s kryptomenou na príslušnom blockchaine. Spoločnosť nezodpovedá za chyby zákazníka pri nakladaní s kryptomenami ani za služby tretích strán (burzy, miningové operácie, investičné platformy a pod.) ani za správnosť fungovania automatov pri použití externých služieb.

Zákazníkom odporúčame použiť primerané hygienické prostriedky po použití automatu, styku s dotykovou obrazovkou ako aj hotovosťou. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prenos vírusov a baktérií z povrchov automatov a hotovosti.

Spoločnosť upozorňuje, že nie je zodpovedná za škody či straty spôsobené používaním virtuálnych mien, automatov spoločnosti, nedostupnosťou alebo obmedzenou funkčnosťou automatov. Obchodovaním s virtuálnymi menami sa spája riziko možných strát. Virtuálne meny vratáne Bitcoin nie sú národnými menami a nespadajú pod národné regulácie, tzn. Slovenský právny poriadok, resp. právny poriadok EU neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnymi menami. Takáto činnosť nie je tiež regulovaná a dohliadaná Národnou bankou Slovenska a ani Európskou centrálnou bankou. Virtuálne meny nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla a účasť v takejto schéme virtuálnej meny, tzn. výmeny alebo nákupy virtuálnej meny predstavujú vlastné riziko investorov a ich peniaze nie su ničím chránené. Rovnako na výplatu prípadných náhrad za straty spôsobené týmito výmenami alebo nákupmi, nie je žiaden zákonný nárok.Ochrana osobných údajov (GDPR)


0011 s.r.o.
Jelenia 1
811 05 Bratislava
SLOVAKIA

info@0011.sk
+421 915 16 81 82

Bratislava 31.10.2020