BETA    

Podmienky používania

Tieto podmienky upravujú používanie www stránok spoločnosti 0011 s.r.o., Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 47 418 150, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro Vložka č.: 92134/B (ďalej len „spoločnosť“) jej návštevníkmi a užívateľmi (ďalej len „návštevník“). Vstupom na internetové stránky spoločnosti návštevník súhlasí s podmienkami ich používania. Pokiaľ návštevník s podmienkami používania www stránok nesúhlasí, tieto stránky opustite a ďalej nepoužívajte!

Majiteľom a prevádzkovateľom stránok www.0011.sk , www.mojbitcoin.sk (ďalej len „internetové stránky“) je spoločnosť 0011 s.r.o. Obsah a štruktúra internetových stránok spoločnosti nie je chránená autorským právom na dielo. Povoľuje sa akékoľvek použitie obsahu týchto internetových stránok návštevníkom, napr. kopírovanie alebo iné spracovanie ich obsahu.

Obsah internetových stránok nemusí byť správny, úplný ani aktuálny, zdroje použité pri tvorbe obsahu nemusia byť spoľahlivé, alebo môžu existovať pochybnosti o ich spoľahlivosti. Informácie uvádzané na internetových stránkach spoločnosti nesmú byť považované za investičné, daňové, právne alebo iné poradenstvo , a nemožno ich považovať ani z a návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej alebo inej služby, a ani za akýkoľvek iný návrh spoločnosti jej návštevníkovi. Internetové stránky môžu obsahovať investičný prieskum, finančnú analýzu alebo inú formu všeobecného odporúčania, pri ktorých návštevník internetových stránok spoločnosti nie je oprávnený k nasledovaniu a využitiu informácií a záverov v nich uvádzaných pri obchodovaní na svoj účet alebo účet iných osôb alebo pre účely svojho alebo cudzieho finančného prospechu. Návštevník pri investičných prieskumoch, finančných analýzach alebo inej forme všeobecných odporúčaní si uvedomuje, že: nemusia byť presné alebo úplné a sú ovplyvnené neurčitosťou; ich platnosť môže zaniknúť okamžite; môžu obsahovať iba interpretácie, odhady, názory aleb o iné nekonkrétne informácie, ktoré nemusia obsahovať fakty; zdroj informácií môže byť nespoľahlivý, alebo môže existovať pochybnosť o spoľahlivosti v nich uvádzaných informácií; ich závery sa môžu opierať o minulú výkonnosť finančných nástrojov alebo služieb, ktoré nie sú spoľahlivým zdrojom predpovede budúceho vývoja finančného nástroja.

Spoločnosť upozorňuje, že nie je zodpovedná za škody či straty spôsobené užívaním internetových stránok spoločnosti alebo ich obsahu, z nedostupnosti alebo obmedzenej funkčnosti internetových stránok spoločnosti. Spoločnosť ďalej nezodpovedá za internetové stránky tretích osôb, ktorých odkazy sa nachádzajú na internetových stránkach spoločnosti a nezodpovedá ani za internetové stránky tretích osôb odkazujúcich na internetové stránky spoločnosti. Spoločnosť tiež nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť internetových stránok spoločnosti a ich obsahu, ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z využívania investičných prieskumov, finančných analýz alebo iných foriem všeobecných odporúčaní zverejnených na internetových stránkach spoločnosti.

Ako návštevníka internetových stránok spoločnosti Vás spoločnosť 0011, s.r.o. informuje o tom, že s obchodovaním s virtuálnymi menami sa spája riziko možných strát. Virtuálne meny vratáne Bitcoin nie sú národnými menami a nespadajú pod národné regulácie, tzn. Slovenský právny poriadok, resp. právny poriadok EU neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnymi menami. Takáto činnosť nie je tiež regulovaná a dohliadaná Národnou bankou Slovenska a ani Európskou centrálnou bankou.
Virtuálne meny nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla a účasť v takejto schéme virtuálnej meny, tzn. výmeny alebo nákupy virtuálnej meny predstavujú vlastné riziko investorov a ich peniaze nie su ničím chránené. Rovnako na výplatu prípadných náhrad za straty spôsobené týmito výmenami alebo nákupmi, nie je žiaden zákonný nárok.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť obsah svojich internetových stránok vrátane týchto podmienok ich používania.

Trading virtual currencies involves risks. Services of company 0011, s.r.o. are not solicited to US custommers.
Ochrana osobných údajov

Spoločnosť 0011 s.r.o. nezhromažďuje osobné údaje o návštevníkoch svojich internetových stránok ani o používateľoch bitcoinového automatu prezentovaného na stránke www.mojbitcoin.sk. Osobné údaje v podobe telefónneho čísla, sú používané výhradne za účelom notifikácie o konfirmácii pri predaji virtuálnej meny. Žiadne ďalšie osobné údaje nie sú spracovávané ani požadované. Nie sú ďalej interne spracovávané ani poskytované tretím stranám.
V prípade, že ste nám osobné údaje akýmkoľvek spôsobom poskytli, súhlasíte so spracovaním týchto údajov. Tento súhlas však môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na info@0011.sk alebo poštou na adresu nižšie. Ak zrušíte svoj súhlas s uchovávaním údajov, Vaše uložené osobné údaje budú vymazané.
Pre ďalšiu ochranu súkromia online doporučujeme postupovať podľa rád na tejto stránke: privacytools.io0011 s.r.o.
Jelenia 1
811 05 Bratislava
SLOVAKIA

info@0011.sk
+421 915 16 81 82

Bratislava 01.05.2018