BETA    OBSAH:


Podmienky používania www stránok

Podmienky používania automatov siete MojBitcoin.sk

Podmienky poskytovania bezhotovostných výmenných obchodov (OTC)

Ochrana osobných údajov (GDPR)Podmienky používania www stránok

Tieto podmienky upravujú používanie www stránok spoločnosti 0011 s.r.o., Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 47 418 150, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro Vložka č.: 92134/B (ďalej len „spoločnosť“) jej návštevníkmi a užívateľmi (ďalej len „návštevník“). Vstupom na internetové stránky spoločnosti návštevník súhlasí s podmienkami ich používania. Pokiaľ návštevník s podmienkami používania www stránok nesúhlasí, tieto stránky opustite a ďalej nepoužívajte!

Majiteľom a prevádzkovateľom stránok www.0011.sk , www.mojbitcoin.sk (ďalej len „internetové stránky“) je spoločnosť 0011 s.r.o. Obsah a štruktúra internetových stránok spoločnosti nie je chránená autorským právom na dielo. Povoľuje sa akékoľvek použitie obsahu týchto internetových stránok návštevníkom, napr. kopírovanie alebo iné spracovanie ich obsahu.

Obsah internetových stránok nemusí byť správny, úplný ani aktuálny, zdroje použité pri tvorbe obsahu nemusia byť spoľahlivé, alebo môžu existovať pochybnosti o ich spoľahlivosti. Informácie uvádzané na internetových stránkach spoločnosti nesmú byť považované za investičné, daňové, právne alebo iné poradenstvo , a nemožno ich považovať ani z a návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej alebo inej služby, a ani za akýkoľvek iný návrh spoločnosti jej návštevníkovi. Internetové stránky môžu obsahovať investičný prieskum, finančnú analýzu alebo inú formu všeobecného odporúčania, pri ktorých návštevník internetových stránok spoločnosti nie je oprávnený k nasledovaniu a využitiu informácií a záverov v nich uvádzaných pri obchodovaní na svoj účet alebo účet iných osôb alebo pre účely svojho alebo cudzieho finančného prospechu. Návštevník pri investičných prieskumoch, finančných analýzach alebo inej forme všeobecných odporúčaní si uvedomuje, že: nemusia byť presné alebo úplné a sú ovplyvnené neurčitosťou; ich platnosť môže zaniknúť okamžite; môžu obsahovať iba interpretácie, odhady, názory aleb o iné nekonkrétne informácie, ktoré nemusia obsahovať fakty; zdroj informácií môže byť nespoľahlivý, alebo môže existovať pochybnosť o spoľahlivosti v nich uvádzaných informácií; ich závery sa môžu opierať o minulú výkonnosť finančných nástrojov alebo služieb, ktoré nie sú spoľahlivým zdrojom predpovede budúceho vývoja finančného nástroja.

Spoločnosť upozorňuje, že nie je zodpovedná za škody či straty spôsobené užívaním internetových stránok spoločnosti alebo ich obsahu, z nedostupnosti alebo obmedzenej funkčnosti internetových stránok spoločnosti. Spoločnosť ďalej nezodpovedá za internetové stránky tretích osôb, ktorých odkazy sa nachádzajú na internetových stránkach spoločnosti a nezodpovedá ani za internetové stránky tretích osôb odkazujúcich na internetové stránky spoločnosti. Spoločnosť tiež nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť internetových stránok spoločnosti a ich obsahu, ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z využívania investičných prieskumov, finančných analýz alebo iných foriem všeobecných odporúčaní zverejnených na internetových stránkach spoločnosti.

Ako návštevníka internetových stránok spoločnosti Vás spoločnosť 0011, s.r.o. informuje o tom, že s obchodovaním s virtuálnymi menami sa spája riziko možných strát. Virtuálne meny vratáne Bitcoin nie sú národnými menami a nespadajú pod národné regulácie, tzn. Slovenský právny poriadok, resp. právny poriadok EU neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnymi menami. Takáto činnosť nie je tiež regulovaná a dohliadaná Národnou bankou Slovenska a ani Európskou centrálnou bankou.
Virtuálne meny nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla a účasť v takejto schéme virtuálnej meny, tzn. výmeny alebo nákupy virtuálnej meny predstavujú vlastné riziko investorov a ich peniaze nie su ničím chránené. Rovnako na výplatu prípadných náhrad za straty spôsobené týmito výmenami alebo nákupmi, nie je žiaden zákonný nárok.

Spoločnosť 0011 s.r.o. nezhromažďuje osobné údaje o návštevníkoch svojich internetových stránok www.mojbitcoin.sk. V prípade, že ste nám osobné údaje akýmkoľvek spôsobom poskytli, súhlasíte so spracovaním týchto údajov. Tento súhlas však môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na info@0011.sk alebo poštou na adresu nižšie. Ak zrušíte svoj súhlas s uchovávaním údajov, Vaše uložené osobné údaje budú vymazané.
Pre ďalšiu ochranu súkromia online doporučujeme postupovať napr. podľa rád na tejto stránke: privacytools.io

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť obsah svojich internetových stránok vrátane týchto podmienok ich používania.

Obchodovanie s virtuálnymi menami zahŕňa riziká. Služby spoločnosti 0011, s.r.o. nie sú poskytované pre zákazníkov z USA.Podmienky používania automatov siete MojBitcoin.sk

Tieto podmienky upravujú používanie kryptomenových automatov spoločnosti 0011 s.r.o., Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 47 418 150, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro Vložka č.: 92134/B (ďalej len „spoločnosť“) jej zákazníkmi. Používaním automatov spoločnosti zákazník súhlasí s podmienkami ich používania. Zoznam automatov spoločnosti je uvedený na stránkach www.mojbitcoin.sk. Pokiaľ zákazník s podmienkami používania automatov nesúhlasí alebo ich nespĺňa, nesmie nijakým spôsobom používať tieto automaty.

Služby, ktoré spoločnosť poskytuje prostredníctvom svojich automatov sú k dispozícii len za týchto podmienok:
- zákazník nie je politicky exponovanou osobou podľa §6 zákona č. 297/2008 Z.z.
- zákazník nie je sankcionovanou osobou podľa zákona č. 289/2016 Z. z. alebo vo vzťahu k sankcionovanej osobe
- zákazník nepochádza z USA ani z vysokorizikovej, nespolupracujúcej alebo sankcionovanej krajiny podľa zdrojov uvedených na https://www.minv.sk/?vns-krajiny
- zákazník koná s vlastnými prostriedkami, vo vlastnom mene a je konečným užívateľom výhod podľa §6a zákona č. 297/2008 Z.z.
- prostriedky použité na nákup alebo predaj kryptomien nepochádzajú z nelegálnej činnosti podľa §2 zákona č. 297/2008 Z.z. a nesúvisia s financovaním terorizmu podľa §3 zákona č. 297/2008 Z.z.
- zákazník nesmie použiť jednu cieľovú kryptomenovú adresu pri viac ako jednej nákupnej transakcii
- zákazník nie je zástupcom Finančnej spravodajskej jednotky, Finančnej správy, Národnej banky Slovenska

Na zabezpečenie požiadaviek zákona č. 297/2008 Z.z. musí spoločnosť vyžiadať identifikačné údaje od zákazníka, ktorý bude meniť prostriedky v hodnote minimálne 1 EUR. Identifikácia zákazníka bude realizovaná prostredníctvom automatu, a to overením telefónneho čísla prostredníctvom SMS, ako aj oskenovaním osobného dokladu, t.j. občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Získané údaje môžu byť použité na ďalšie preverovanie zákazníka vrátane kontroly voči sankčným zoznamom. Zároveň môže byť spoločnosť nútená poskytnúť tieto údaje oprávneným orgánom Slovenskej republiky. Spoločnosť je podľa §19 zákona č. 297/2008 Z.z. nútená uchovávať osobné identifikačné údaje a doklady po dobu piatich rokov, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby, resp. zákazníka. Podľa súčasnej legislatívy nemá pri poskytovaní týchto služieb zákazník práva spojené s prístupom k jeho osobným informáciám, ani možnosť žiadať o ich vymazanie a pod. Spoločnosť sa ale zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov pred neoprávneným prístupom.

Objem transakcií jedného zákazníka je obmedzený na 5000 EUR za deň.

Pred použitím automatu by sa mal zákazník uistiť, že má aspoň základnú znalosť krypomien (napr. na základe tohto dokumentu) a používa kryptomenovú peňaženku s privátnym kľúčom oprávňujúcim ho priamo narábať s kryptomenou na príslušnom blockchaine. Spoločnosť nezodpovedá za chyby zákazníka pri nakladaní s kryptomenami ani za služby tretích strán (burzy, miningové operácie, investičné platformy a pod.) ani za správnosť fungovania automatov pri použití externých služieb.

Zákazníkom odporúčame použiť primerané hygienické prostriedky po použití automatu, styku s dotykovou obrazovkou ako aj hotovosťou. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prenos vírusov a baktérií z povrchov automatov a hotovosti.

Spoločnosť upozorňuje, že nie je zodpovedná za škody či straty spôsobené používaním virtuálnych mien, automatov spoločnosti, nedostupnosťou alebo obmedzenou funkčnosťou automatov. Obchodovaním s virtuálnymi menami sa spája riziko možných strát. Virtuálne meny vratáne Bitcoin nie sú národnými menami a nespadajú pod národné regulácie, tzn. Slovenský právny poriadok, resp. právny poriadok EU neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnymi menami. Takáto činnosť nie je tiež regulovaná a dohliadaná Národnou bankou Slovenska a ani Európskou centrálnou bankou. Virtuálne meny nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla a účasť v takejto schéme virtuálnej meny, tzn. výmeny alebo nákupy virtuálnej meny predstavujú vlastné riziko investorov a ich peniaze nie su ničím chránené. Rovnako na výplatu prípadných náhrad za straty spôsobené týmito výmenami alebo nákupmi, nie je žiaden zákonný nárok.Podmienky poskytovania bezhotovostných výmenných obchodov (OTC)


1. VŠEOBECNÉ

Článok 1
Tento dokument popisuje podmienky využívania služby 0011 výmeny vyšších súm so zmenárenskou zmluvou (ďalej len Zmluva), ich rozsah, vzájomné práva a povinnosti klienta a spoločnosti 0011 s.r.o., Jelenia 1, 811 05 Bratislava (ďalej len 0011) a všetky ďalšie obchodné vzťahy, ak nie je písomne dohodnuté inak. Dôkladne si prečítajte Obchodné podmienky pre poskytovanie obchodov Hi-Value Exchange (ďalej len Podmienky). Používaním Služby 0011 výslovne potvrdzujete, že ste porozumeli Podmienkam a súhlasíte s nimi. Ak s Podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte naše služby.

Článok 2
(1) Používaním našich služieb súčasne vyhlasujete a zaručujete sa, že máte najmenej 18 rokov a že nie ste politicky exponovanou osobou podľa ustanovení § 6 zákona o AML&FT (297/2008 Z.z.).
(2) Pojmom "Vy /Váš/ klient" je definovaná osoba, firma alebo organizácia, ktorá využíva naše služby ako zákazník, a pojmami "0011 / my / naše" je definovaná spoločnosť 0011 s.r.o., Jelenia 1, 811 05 Bratislava.

Článok 3
(1) Pri poskytovaní služieb 0011 dbá na záujmy klienta v súlade s Dobrou profesionálnou praxou. Klient plne a neodvolateľne znáša všetky riziká spojené s vlastníctvom kryptomien.
(2) Klient potvrdzuje spoločnosti 0011, že si je vedomý toho, že investície do kryptomien sú rizikové a že vzhľadom na situáciu na trhoch s kryptomenami môže dôjsť v dôsledku faktorov na strane technológie k predaju kryptomeny za nižšiu cenu, než za akú bola v čase nákupu zaplatená.
(3) Zákazník si je vedomý toho, že kryptomenové obchody podliehajú osobitným burzovým pravidlám, s ktorými je zákazník povinný sa oboznámiť pred uzatvorením zmluvy.

Článok 4
Informácie pre zákazníka
(1) V prípade zmluvných výmen s vysokou hodnotou získava 0011 informácie potrebné na vykonanie zmien, plnenie zmluvných povinností, vedenie predpísanej evidencie a ďalšie údaje stanovené príslušnými platnými právnymi predpismi.
(2) Pokiaľ osoba zastupujúca právnickú osobu, ktorá využíva služby 0011 podľa týchto Podmienok, vyhlasuje a zaručuje sa: (a) že právnická osoba je založená a vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej bola založená (b) je touto právnickou osobou splnomocnená (zapísaná v registri) na uzatváranie právnych úkonov a zastupovanie.
(3) Podľa článku 6 zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (297/2008 Z. z.) sa 0011 osobitne zaoberá politicky exponovanými osobami.
(4) 0011 môže odmietnuť uzatvorenie zmluvy alebo poskytnutie jednotlivých služieb s kryptomenami, pokiaľ klient odmietne poskytnúť informácie uvedené v odseku 1 tohto článku.
(5) Zákazník ručí za správnosť, úplnosť a pravdivosť všetkých prenášaných údajov a 0011 zodpovedá za škodu spôsobenú prenosom nepresných, neúplných alebo nepravdivých či zavádzajúcich informácií. Klient je povinný oznámiť 0011 všetky zmeny svojich osobných/podnikateľských údajov, ktoré odovzdal 0011, a o zmene daňovej rezidencie, najmä, ale nielen v prípade, ak sa klient stane daňovým rezidentom Spojených štátov amerických, a to najneskôr do 5 dní od vzniknutej zmeny.

Článok 5
Náklady
Pri výmene digitálneho obsahu musíte zaplatiť aj poplatky tretím stranám (napr. poplatok za ťažbu). Náklady na ťažbu sú náklady na každú transakciu, presnejšie náklady na počítačové postupy, ktoré spracúvajú prevody, chránia sieť a zabezpečujú konsenzus a konzistenciu všetkých účastníkov systému. 0011 si za svoje služby neúčtuje žiadne poplatky.

Článok 6
Dokumentácia určená pre klienta
Platné podmienky používania, zásady ochrany osobných údajov a všetky ostatné pravidlá pre jednotlivé služby alebo typy služieb sú stranám vždy k dispozícii na webovej stránke 0011.

Článok 7
Záručný systém pre nároky zákazníkov 0011
(1) Kryptomeny a peňažné prostriedky klienta NIE sú uchovávané oddelene od vlastných kryptomien a peňažných prostriedkov 0011. V prípade úpadku 0011 klient získava pohľadávku vo výške, ktorú určuje zákon upravujúci úpadok spoločnosti. Za pohľadávky klientov sa neručí.
(2) Za držbu prostriedkov klienta na účte 0011 sa neposkytuje úhrada.

2. SLUŽBY
2.1. ZMLUVNÁ VÝMENA

Článok 8
Pri obchodoch presahujúcich hodnotu 10 000,00 EUR 0011 ponúka Klientovi uzatvorenie zmluvy o zmenárenskom obchode. Na začatie vzťahu musí 0011 posúdiť údaje o klientovi a rozsah zamýšľaného zmluvného vzťahu podľa AML zákona (297/2008 Z.z.). 0011 a Klient môžu vzájomné práva a povinnosti uvedené v týchto Podmienkach upraviť inak, ak to umožňujú v tom čase platné právne predpisy a v ich rozsahu. V prípade nesúladu medzi Podmienkami a osobitnou úpravou v zmluve sa uplatní osobitná úprava v zmluve.
Klient môže uzatvoriť zmluvu v kancelárii 0011 a/alebo prostredníctvom e-mailu.
Podmienky plnenia zmluvy sú splnené prijatím prevodu finančných prostriedkov klienta na bankový účet 0011 (v prípade výmeny EUR za kryptomenu) alebo transakcia kryptomeny do digitálnej peňaženky 0011 má aspoň jedno potvrdenie (v prípade výmeny kryptomeny na EUR).

Článok 9
Zákazník môže vstúpiť do výmeny so spoločnosťou 0011 za týchto podmienok používania:
● v závislosti od typu transakcie: výmena EUR za kryptomenu alebo výmena kryptomeny za EUR.
● pokiaľ ide o cenu: na trhu, obmedzená. Pri zmluve s trhovým príkazom zákazník nestanovuje limity výmenného kurzu a výmena môže byť vykonaná za trhových podmienok v čase zadania príkazu na trhu a príkaz môže byť následne vykonaný. Pri obmedzenej objednávke si zákazník určuje prijateľný výmenný kurz.
● podľa množstva.
● podľa času vykonania: okamžitá alebo termínovaná zmluva. Okamžitá je zmluva, ktorá 0011 v súlade so splnením podmienok stanovených v čl. 20 týchto podmienok sa vykoná v čo najkratšom čase, najneskôr však do 7 dní. Zmluva na dobu určitú je platná od okamihu podpisu do určitého dátumu vrátane, najviac však 15 dní odo dňa podpisu.

Článok 10
Platnosť zmluvy
Zmluva o výmene má obmedzenú platnosť na 7 dní. V prípade, že sa výmena počas tejto doby neuskutočnila, bez ohľadu na príčinu alebo zavinenie, 0011 vráti klientovi jeho majetok v plnej výške alebo znížený o náklady alebo prípadné kurzové rozdiely, ak sa klient a 0011 nedohodnú inak.

Článok 11
Vykonanie zmeny
Zmluva sa dostane do realizácie po tom, čo 0011 obdrží všetky informácie od klienta a keď sú splnené podmienky uvedené v článkoch 16 a 17 týchto VOP a sú splnené ďalšie podmienky z týchto VOP alebo akékoľvek iné podmienky, ktoré sú uložené platnými predpismi pre realizáciu objednávky a nie sú podmienkami pre zrušenie objednávky.

Článok 12
Odstúpenie od zmluvy
(1) 0011 môže odmietnuť burzový obchod na základe zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
● ak klient nesplní podmienky uvedené v článku 16 týchto obchodných podmienok v prípade účelu výmeny aktív v kryptomenách v eurách,
● ak klient nesplní podmienku uvedenú v článku 17 týchto podmienok používania v prípade účelu výmeny kryptomeny v EUR,
● v prípade konfliktu záujmov alebo ak by podľa posúdenia 0011 takáto transakcia alebo jej vykonanie mohlo byť v rozpore s obchodnou politikou 0011 alebo s príslušnými predpismi,
● v iných prípadoch stanovených zákonom, predpismi alebo podmienkami.
(2) 0011 po overení existencie dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku v primeranej lehote a spoľahlivým spôsobom bezodkladne informuje klienta prostredníctvom e-mailu a v oznámení uvedie dôvod odmietnutia transakcie.
(3) Bez ohľadu na odseky 1 a 2 tohto článku môže 0011 odmietnuť prijať transakciu alebo zamietnuť už potvrdenú transakciu v prípade, že v súlade s odbornou starostlivosťou 0011 rozhodne, že stiahnutie takéhoto pokynu je v záujme strany alebo 0011.
(4) V prípade, že 0011 odmietne transakciu, v prípade, že už prijala finančné prostriedky, je povinná vrátiť tieto finančné prostriedky na účet klienta uvedený v Žiadosti o uzatvorenie obchodného vzťahu.

Článok 13
(1) Trvanie individuálnej výmennej zmluvy je obmedzené na 7 dní.
(2) Klient alebo 0011 môže zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať bez udania dôvodu v lehote 7 dní.
(3) Po vysporiadaní záväzkov klienta vyplývajúcich zo zmluvy, spôsobom a za podmienok stanovených týmito Podmienkami, 0011 zašle kryptomeny, ktoré by klient mal v deň vypovedania zmluvy, do digitálnej peňaženky klienta. Ak vydanie kryptomien nie je z akéhokoľvek dôvodu možné, 0011 je oprávnený kryptomeny predať a výkup znížený o prípadné kurzové rozdiely, náklady na prevod a platbu previesť na peňažný účet klienta uvedený v Žiadosti o uzatvorenie obchodného vzťahu, ak nie je v zmluve uvedený iný spôsob vysporiadania záväzkov.

Článok 14
Zmena a zrušenie výmeny
Ak chce klient po podpise zmluvy zmeniť cenu, množstvo, osobitnú podmienku alebo niektorý z ďalších prvkov obchodu správou na adresu 0011, e-mailová adresa: info@0011.sk, má sa za to, že pôvodnú zmluvu zrušil a dal podmienky pre nový výmenný obchod. Zákazník môže zmeniť alebo odvolať podmienky v zmluve len vtedy, ak zmluva ešte nebola vykonaná a jej vykonaniu možno zabrániť primeranými opatreniami. Zmluva sa považuje za zmenenú alebo zrušenú, keď zmenu/zrušenie potvrdí zamestnanec 0011 e-mailovou správou. V prípade zrušenia zmeny, ktorá ešte nebola vykonaná, je 0011 povinná vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky. V prípade zrušenia zmluvy má 0011 právo na náhradu manipulačných nákladov.

Článok 15
Potvrdenie zmluvy
Zmluva sa považuje za platnú a vykonateľnú, ak 0011:
● obdržal na svoju e-mailovú adresu: info@0011.eu sken alebo fotografiu podpísanej kópie zmluvy alebo bola odovzdaná zamestnancovi v kancelárii 0011.
● obdržal zmluvné finančné prostriedky (EUR alebo kryptomeny).

Článok 16
Podmienky výmeny EUR za kryptomeny
(1) Pri výmene EUR v kryptomenách sa v súlade s podmienkami pripíšu EUR na transakčný účet 0011. Číslo transakčného účtu 0011 je uvedené v zmluve.
(2) 0011 vykoná zmenu v súlade s lehotou dohodnutou s klientom v zmluve, najneskôr však do 7 pracovných dní. 0011 nezodpovedá za časový posun vykonania zmeny, ak je spôsobený vyššou mocou alebo obmedzenou prevádzkou prevodu platieb medzi bankami.
(3) Klient je povinný pri podpise zmluvy o výmene EUR v kryptomenách oznámiť spoločnosti 0011 číslo (adresu) digitálnej peňaženky, do ktorej chce prijímať predmetné kryptomeny, a to prostredníctvom e-mailu.

Článok 17
Podmienky výmeny kryptomien v EUR
(1) Pri výmene kryptomien v EUR klient zabezpečí prevod svojich kryptomien, ktoré sú predmetom zmluvy, do digitálnej peňaženky 0011. Pokyny na prevod sú klientovi zaslané v osobitnom e-maile pri podpise zmluvy.
(2) 0011 vykoná výmenu v súlade s lehotou dohodnutou s klientom v zmluve, najneskôr však do 7 pracovných dní. 0011 nezodpovedá za časové oneskorenie vykonania výmeny, ak k oneskoreniu dôjde z dôvodu vyššej moci alebo obmedzenej prevádzky prenosovej siete.

Článok 18
Vydanie kryptomien klientovi
(1) V súlade s týmito Podmienkami 0011 zabezpečí, aby v lehote stanovenej klientom v zmluve boli kryptomeny zaslané do digitálnej peňaženky, ktorá je v súlade s článkom 16 určená v správe klienta, najneskôr však do 7 dní.
(2) V prípade transakcií s kryptomenami 0011 zabezpečuje vyrovnanie v súlade s možnosťami siete.

Článok 19
Vyrovnanie v hotovosti
(1) 0011 plní svoje peňažné záväzky voči klientovi zo zmluvy o výmene kryptomien v EUR prevodom na hotovostný účet klienta (v EUR) zriadený v banke alebo inej úverovej inštitúcii v lehote určenej klientom v zmluve, najneskôr však do 7 dní.
(2) Pred prevodom peňažných prostriedkov na účet klienta 0011 zúčtuje prípadné neuhradené splatné záväzky prostredníctvom zodpovedajúceho zníženia sumy prevedených peňažných prostriedkov.

Článok 20
Zmenka
(1) Najneskôr tretí pracovný deň po splnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy 0011 zašle klientovi zmenku.
(2) Ak klient písomne nevznesie námietky, najneskôr do 16.00 hod. dňa nasledujúceho po dni doručenia zmenky, považuje sa zmenka za správnu. 3. Má sa za to, ţe klient obdrţal Zmenku zaslanú elektronickou poštou, ak bola 0011 zaslaná na e-mailovú adresu klienta, pokiaľ klient nepreukáţe opak, pričom klient je povinný 0011 informovať o prípadných zmenách a osobitných vlastnostiach e-mailovej adresy.

Článok 21
Náhrady a dane
Neakceptujeme ani neponúkame vrátenie peňazí. Všetky nákupy a predaje kryptomien prostredníctvom využitia našich služieb sú konečné. Neakceptujeme ani neponúkame žiadne náhrady za nákup alebo predaj, s výnimkou prípadov, keď alebo ak je to výslovne stanovené v týchto Podmienkach.
Dane. V súlade s právnymi predpismi EÚ sú naše služby oslobodené od platenia dane z pridanej hodnoty. Ako používateľ ste však povinný zaplatiť všetky dane súvisiace s transakciou a v prípade potreby nahlásiť príslušné transakcie príslušným inštitúciám.

3. ZÁRUKY a OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Článok 22
Dodržiavanie predpisov
0011 sa zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky a zmluvy pri poskytovaní služieb súvisiacich s kryptomenami v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s predpismi upravujúcimi obchodovanie s kryptomenami, ochranu osobných údajov, predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a ďalšími príslušnými predpismi, týmito Podmienkami, uzatvorenými zmluvami s klientom a v súlade s požiadavkami a pokynmi klienta, ak zákon alebo vyššie uvedené právne predpisy neustanovujú inak.

Článok 23
NAŠE SLUŽBY SÚ K DISPOZÍCII "TAK, AKO SÚ" A "AKO SÚ K DISPOZÍCII" BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. 0011, ANI JEJ DODÁVATELIA, ANI PRISPIEVATELIA NEPOSKYTUJÚ OSOBITNÉ ZÁRUKY NA VLASTNÉ SLUŽBY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, OKREM PRÍPADOV VÝSLOVNE URČENÝCH V TÝCHTO PODMIENKACH ALEBO ZMLUVÁCH. 0011 NEVYSVETĽUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI NEPRIAME OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V SÚVISLOSTI SO SVOJIMI SLUŽBAMI A NEPRETRŽITOU PREVÁDZKOU SVOJICH SLUŽIEB, V SÚVISLOSTI S JEDNOTLIVÝMI FUNKCIAMI DOSTUPNÝMI V SLUŽBÁCH A ICH SPOĽAHLIVOSŤOU, DOSTUPNOSŤOU ALEBO VHODNOSŤOU. 0011 NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY BUDÚ FUNGOVAŤ BEZ CHÝB ALEBO ŽE CHYBY MUSIA BYŤ ODSTRÁNENÉ V PRIMERANOM ČASE. 0011 NEZARUČUJE, ŽE NEDÔJDE K PORUŠENIU PRÁV TRETÍCH STRÁN A PODMIENOK NA KONKRÉTNY ÚČEL. ZARUČUJETE, ŽE VAŠE ČINNOSTI SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM SLUŽIEB 0011 SÚ ZÁKONNÉ V JURISDIKCII, V KTOREJ SLUŽBY POUŽÍVATE.

Článok 24
0011 (VRÁTANE RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV, DODÁVATEĽOV A ZMLUVNÝCH PARTNEROV 0011) V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE PRIAMYCH ŠKÔD, NEPRIAMYCH ŠKÔD, STRATY ZISKU, PRÍJMOV ALEBO ÚDAJOV), KTORÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO SÚVISIA S (A) POUŽÍVANÍM ALEBO NEPLATNOSŤOU POUŽÍVANIA SLUŽIEB (B) NEAUTORIZOVANÝM PRÍSTUPOM K VÁŠMU ÚČTU (C) CHYBAMI PRI VYKONÁVANÍ SLUŽIEB (D) CHYBAMI, PRERUŠENÍM, VYMAZANÍM ELEKTRONICKÝCH SPRÁV, VÍRUSMI, ONESKORENÍM PRI VYKONÁVANÍ SLUŽIEB (E) CHYBOU ALEBO STRATOU V POSTUPE SLUŽIEB (H) AKÝMIKOĽVEK ŠKODAMI VYPLÝVAJÚCIMI Z TECHNOLÓGIE VRÁTANE, ALE NIELEN, ŠKÔD ZA BEZPEČNOSTNÉ ZÁSAHY, VÍRUSY, CHYBY, PODVODY, PRERUŠENIE SIETE, ONESKORENIE SLUŽIEB, ELEKTRONICKÉ ODKAZY A AKÉKOĽVEK INÉ TECHNICKÉ CHYBY.
V ŽIADNOM PRÍPADE NIE JE ZODPOVEDNOSŤ VŠETKÝCH 0011 ZA STRATY, ŠKODY A INÉ NÁSLEDKY (ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY, DAŇOVÉ NÁROKY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEDBANLIVOSTI) ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ POŽIADAVKY) PODĽA PODMIENOK TÝCHTO PODMIENOK, PRESIAHNE STO (100,00) EUR.

Článok 25
Konflikt záujmov
Spoločnosť 0011 ponúka a zabezpečuje výmenu EUR na niekoľko rôznych kryptomien viacerým rôznym zákazníkom, preto môže dôjsť ku konfliktu záujmov medzi samotnými zákazníkmi 0011. 0011 stanovila a uplatňuje vhodné opatrenia na identifikáciu a predchádzanie konfliktom záujmov, ktorých výskyt by mohol poškodiť záujmy klientov.

Článok 26
Ochrana osobných a dôverných informácií je definovaná v politike ochrany osobných údajov.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 27
Oneskorenie a nesplnené záväzky zákazníka
V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek splatného a neuhradeného záväzku podľa týchto podmienok alebo v súvislosti s týmito podmienkami a zmluvami je klient povinný zaplatiť 0011 zákonný úrok z omeškania. V súvislosti s úhradou a výpočtom úrokov z omeškania klient neodvolateľne povoľuje 0011 vykonať na jeho účet exekúciu až do výšky neuhradených záväzkov spolu so vzniknutými manipulačnými nákladmi.

Článok 28
Súhlas klienta
(1) Podpisom Žiadosti o nadviazanie obchodného vzťahu Klient výslovne súhlasí s týmito Podmienkami. Ak klient poskytol 0011 adresu svojej elektronickej pošty a uzatvoril Burzovú zmluvu, potom klient následne súhlasí so sledovaním internetovej stránky 0011 v súvislosti s prípadnými zmenami a aktualizáciami dokumentov a postupov 0011.
(2) Klient je povinný kontrolovať správnosť a úplnosť oznámení 0011, a to najmä oznámení prijatých v súvislosti s burzovým obchodom, napr. oznámenie o prijatí zmluvy, účty vykonaných zmien a pod. Ak sa zmluvná strana v lehote určenej týmito podmienkami neodvolá proti konkrétnemu oznámeniu, má sa za to, že s oznámením, resp. s úkonom a konaním 0011 vyplývajúcim z oznámenia súhlasí. Ak zákazník nedostane akékoľvek oznámenie podľa týchto podmienok alebo zmluvy v obvyklej veci a lehotách, je povinný bezodkladne oznámiť to spoločnosti 0011.

Článok 29
Zmena podmienok používania
0011 si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť a upraviť tieto Podmienky. Je vašou povinnosťou oboznámiť sa so všetkými prípadnými zmenami a pravidelne navštevovať našu webovú stránku. Dátum poslednej zmeny Podmienok používania je zaznamenaný v dokumente. Ak sa podmienky používania stanú pre vás neprijateľnými alebo s nimi po zmene nesúhlasíte, nepoužívajte ďalej naše služby a naše webové stránky. Používaním našich služieb a/alebo webových stránok súhlasíte so zmenenými Podmienkami.
(1) V prípade, že 0011 zmenou alebo doplnením týchto Podmienok a zmlúv podstatne nezasiahne do práv a povinností Klienta zo zmluvných vzťahov podľa týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, má 0011 právo jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky.
(2) V prípade, že 0011 zmení názov webovej stránky uvedenej v týchto Podmienkach, nepovažuje sa to za zmenu Podmienok. V takom prípade 0011 zabezpečí príslušné prepojenie na novú webovú stránku.
(3) Informovanie klienta o zmenách Podmienok prostredníctvom webového sídla 0011 je možné, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
● Klient má prístup na internet, čo preukáže tým, že poskytne 0011 príslušnú e-mailovú adresu, na ktorú bude dostávať oznámenia 0011;
● 0011 informuje klienta prostredníctvom e-mailu o adrese webovej stránky a o mieste, kde sú tieto informácie prístupné;
● informácie uverejnené na webovej stránke 0011 sú aktuálne a presné;
● informácie uverejnené na webovom sídle 0011 sú klientom k dispozícii nepretržite.

Článok 30
Reklamačné konanie a súdne riešenie sporov
1. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky zo vzťahov medzi 0011 a Klientom vyplývajúce z poskytovania služieb uvedených v článku 1 týchto Podmienok a zo zmlúv, ktoré 0011 a Klient nevyriešia dohodou alebo rokovaním, budú riešené na Okresnom súde v Bratislave.

Článok 31
Komunikácia s klientmi
0011 komunikuje s klientmi v slovenskom jazyku. V prípade komunikácie so zahraničím sa používa anglický jazyk. Spôsoby komunikácie medzi 0011 a klientom sa používajú: osobne na pobočke, písomne prostredníctvom elektronickej pošty, ústne telefonicky a prostredníctvom médií určených na informovanie verejnosti (alias internetová stránka 0011 a denná tlač, ktorá vychádza na území Slovenskej republiky). 0011 zasiela klientovi správy, vyúčtovania a zmluvy elektronickou poštou.

Článok 32
Právo a platnosť
(1) Tieto Podmienky a zmluvné vzťahy a vzťahy k nim sa posudzujú podľa slovenského práva.
(2) Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 3.1.2018. Týmto dňom strácajú platnosť Podmienky zo dňa 16.6.2017. Zmeny Podmienok prijíma riaditeľ 0011.

Ochrana osobných údajov (GDPR)


0011 s.r.o.
Jelenia 1
811 05 Bratislava
SLOVAKIA

info@0011.sk
+421 915 16 81 82

Bratislava 31.10.2020